PRIVAATSUSPOLIITIKA

 1. Üldsätted.
  • UAB Walk15 (edaspidi – SELTS), austades oma klientide, sealhulgas kodulehe http://www.walk15.lt/ ja mobiilirakenduse #walk15 (edaspidi – Koduleht) külastajate ja ostjate (edaspidi – Kliendid) õigust privaatsusele, kohustub tagama nende isikuandmete kaitse ja nende kui andmesubjektide õigused.
  • See privaatsuspoliitika reglementeerib peamisi Seltsi klientide isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid ja korda.
  • Kasutades Seltsi Kodulehte või teenuseid või ostes Seltsi poolt pakutavaid kaupu ja esitades sel eesmärgil Seltsile oma isikuandmed, nõustute Te käesoleva Privaatsuspoliitika sätetega (välja arvatud andmetöötlustoimingud, mis vajavad Teie eraldi nõusolekut). Peetakse, et Kliendid on Privaatsuspoliitikaga tutvunud, kui nad Kodulehel registreerudes märgivad selle poliitika teksti järel linnukesega vastava kasti. Selle privaatsuspoliitikaga võite veelkord tutvuda Kodulehel, aadressil http://www.walk15.lt/privatumo-politika/.
  • Teie isikuandmete töötlemisel peame kinni Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli määrusest (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitsest isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi – Määrus), Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest (edaspidi –ADTAI), Leedu Vabariigi elektroonilise side seadusest (edaspidi – ERI) ja teistest isikuandmete kaitset reglementeerivate seadusaktide sätetest.
 2. Privaatsuspoliitikas kasutatavad mõisted:
  • Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
  • Andmesubjekt – füüsiline isik – Seltsi klient (sealhulgas kodulehe külastajad), kelle isikuandmeid Selts kogub.
  • Andmesubjekti nõusolek – vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.
  • Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
  • Andmetöötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, agentuur või muu asutus, kes Andmete valdaja nimel töötleb isikuandmeid.
  • Andmete valdaja – UAB Walk15 LV seaduste alusel asutatud selts, registrikood 305208218, asukohaaadress A. Goštauto g. 8-314, LT-01108 Vilnius.
  • Küpsis (cookie) – väike tekstifail, mis luuakse automaatselt veebilehe külastamisel ja salvestatakse Teie arvutis või teises seadmes.
  • Otseturundus – posti, telefoni või muul otsesel viisil isikutele kaupade või teenuste pakkumise viis või nende arvamuse uurimine kaupade või teenuste kohta.
 3. Milliseid Teie isikuandmeid me kogume?
   • Selts kogub ja töötleb edaspidi neid Teie isikuandmeid mida Te ise esitate Kodulehel registreerudes, teenuseid tellides ja (või) kaupu ostes või tellides teenuseid muul viisil:
  • nimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, teenuste esitamisega seotud andmed, tellimuse detailid, maksmise detailid, nõustumine või mittenõustumine isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil, paroolid, mistahes muud täiendavad andmed, mida Te omal initsiatiivil esitate  registreerumisel, teenuste tellimisel ja (või) kaupade ostmisel.  Teie isikuandmeid säilitatakse Seltsis meie koostöö ajal ja 10 (kümme) aastat peale koostöö lõppemist.
  • Teie isikuandmeid, mida Te kaudselt esitasite Kodulehel registreerumisel, teenuste tellimisel ja (või) kaupu ostes, töötleb Selts ka edaspidi, st need andmed kogutakse automaatselt Teie kasutatavast arvutist ja (või) mobiiliseadmest, kui olete Kodulehele sisse loginud: sisselogimise IP aadressid ja ajad, kasutatav veebilehitseja ja selle versioon, veebilehed, mida külastasite enne meie Kodulehele sattumist, andmed teenuste kasutamise kohta jms. Neid andmeid säilitatakse meie koostöö ajavahemikul ja sõltuvalt andmetest, kuni üks aasta peale selle ajavahemiku lõppu Neid andmeid võidakse säilitada kauem, kui on muid õiguslikke aluseid nende pikemaajaliseks säilitamiseks.
 4. Millistel eesmärkidel Teie isikuandmeid töödeldakse?
  • Selts töötleb eelpool näidatud Teie isikuandmeid nendel andmetöötluse eesmärkidel: Seltsi klientide identifitseerimiseks oma informatsioonisüsteemides, registreerimiseks Kodulehel ning oma kontole sisselogimisel, teenuste ja / või kaupade ostude töötlemisel ja administreerimisel, teenuste tellimisega seotud raamatupidamisdokumentide administreerimisel, kaupade kättetoimetamisel ja administreerimisel, Teiega ühenduse võtmisel, lepingutingimuste täitmisel, otseturunduse eesmärgil (vaid andmesubjekti eelneval nõusolekul).
 5. Kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?
  • Selts tagab, et Teie isikuandmeid: töödeldakse seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil, kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus, tagatakse, et isikuandmed oleksid adekvaatsed, õiged ja vaid sellised, mida vajatakse nende töötlemise eemärgi täitmiseks, tagatakse, et isikuandmed oleksid täpsed ja vajaduse korral uuendatud, töödeldakse isikuandmeid sellisel viisil, et kohaldades asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid oleks tagatud isikuandmete kaitse, sealhulgas kaitsmine isikuandmete loata töötlemise või ebaseadusliku töötlemise, tahtmatu kaotamise, hävitamise või rikkumise eest.
 6. Teie kui andmesubjekti õigused.
  • Teil on allpool esitatud andmesubjekti õigused, mida me rakendame kui oleme saanud Teilt päringu (e-postitsi info@walk15.lt; posti teel, aadressil A. Goštauto g. 8-314, LT-01108 Vilnius)  ja kui olete oma isikusamasust nõuetekohaselt kinnitanud:
   • tutvuda oma isikuandmetega ja kuidas neid töödeldakse;
   • nõuda vigaste, ebatäpsete isikuandmete parandamist;
   • nõuda Teie mittetäielike isikuandmete täiendamist;
   • nõuda, et Selts kustutaks Teiega seotud andmed kui:
   • need ei ole enam vajalikud selle eesmärgi saavutamiseks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi:
   • Te võtate tagasi nõusoleku ja puudub mistahes muu õiguspärane alus Teie isikuandmete töötlemiseks;
   • isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult;
   • ja muudel Määruses sätestatud alustel;
   • nõuda, et Selts piiraks Teie isikuandmete töötlemist;
   • saada Teie poolt Seltsile esitatud ja Teiega seotud isikuandmeid süstematiseeritud, tavapäraselt kasutataval ja arvutiga loetavas formaadis ( samuti on Teil õigus nõuda Seltsilt Teie isikuandmete ülekandmist teisele andmete haldajale);
   • mitte nõustuda Teiega seotud andmete töötlemisega (nt otseturunduse või muul eesmärgil).
  • Kui Te arvate, et Teie kui andmesubjekti õigusi on rikutud, võite esitada kaebuse Riiklikule andmekaitseinspektsioonile. Rohkem informatsiooni Riikliku andmekaitseinspektsiooni ja kaebuste läbivaatamise korra kohta võite leida aadressil https://www.ada.lt/
  • Rohkem informatsiooni andmesubjekti õiguste kohta leiate aadressil  http://www.walk15.lt/duomenu-subjektu-teises/.
 7. Isikuandmete töötlemine otseturunduse eemärgil.
  • Me saadame Seltsi uudiskirju e-postitsi ja / või küsitleme meie teenuste kvaliteedi kohta vaid juhul kui omame Teie eelnevat nõusolekut ning juhindume Määruse sätetest.
  • Isikuandmed, mida töödeldakse otseturunduse eemärgil: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress.
  • Otseturunduse eesmärgil säilitatakse isikuandmeid seni, kuni Te kutsute tagasi otseturunduse alase informatsiooni saamiseks antud nõusoleku.
 8. Kellele esitatakse Teie isikuandmeid?
  • Seltsi töötajale antakse juurdepääs Teie isikuandmetele vaid tema tööülesannete täitmise eesmärgil ja vaid sellele töötajale, kes on võtnud konfidentsiaalsuse kohustuse.
  • Selts võib esitada Teie isikuandmeid: õiguskaitseinstitutsioonidele, kui selleks on õiguslik alus, ametlikele riiklikele institutsioonidele või kohtutele, kui on veendunud nende palve õiguspädevuses, kolmandatele isikutele vaid Teie nõusolekul. Andmetöötlejatele, kes osutavad Seltsile teenuseid ja töötlevad Teie isikuandmeid Seltsi nimel ja Seltsi või Teie kasuks:
   • UAB Walk15.
  • Ettevõte kaasab vaid neid andmetöötlejaid, kes tagavad asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite rakendamise sellisel viisil, et andmete töötlemine vastaks Määruse nõuetele ja oleks tagatud Teie kui andmesubjekti õiguste kaitsmine.
  • Rõhutame, et eelpool näidatud andmetöötlejatel on õigus töödelda Teie isikuandmeid vaid meie korralduse alusel.
  • Andmete töötleja ei või kaasata teist andmete töötlejat enne kui on saanud Seltsilt kirjaliku nõusoleku.
  • Teie isikuandmeid võidakse teatud teenuste osutamise eesmärgil anda ka teistesse riikidesse (sealhulgas kolmandad riigid), kuid vaid Teie nõusolekul.
 9. Kasutatavad küpsised.
  • Kodulehe võimalikult mugava ja efektiivse kasutamise ning Teile kasulike pakkumiste esitamise eesmärgil kasutame Kodulehel neid küpsiseid:
Küpsise nimetus Andmete töötlemise eesmärk Loomise moment Kehtivusaeg
_ga Küpsis kogub informatsiooni kasutaja käitumise kohta veebilehel ja seda kasutatakse statistilise informatsiooni säilitamise eesmärgil. Nupule „NÕUSTUN“ vajutamine 2 aastat
_gat* Seda küpsist kasutatakse päringute arvu piiramiseks. Veebilehele sisenemisel 10 minutit
_gid Küpsist kasutatakse kasutajate eristamiseks. Nupule „NÕUSTUN“ vajutamine 24 tundi
cookieconsent_status Küpsiste kasutamisega seotud kasutaja nõusoleku säilitamine. Nupule „NÕUSTUN“ vajutamine 1 aasta
pll_language Kasutaja keelevaliku säilitamine. Veebilehele sisenemisel 1 aasta
 • Kodulehel esitatavad viited.
  • Kodulehel esitatakse viiteid kolmandate poolte veebilehtedele, seadusaktidele, samuti sotsiaalvõrkude viiteid. Juhime tähelepanu asjaolule, et kolmandate poolte veebilehtedel kohaldatakse nende veebilehtede privaatsuspoliitikaid ja Selts ei kanna vastutust nendel veebilehtedel esitatava informatsiooni ja sisu, nende tegevuse ning nende privaatsuspoliitika eest.