PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. Vispārējie nosacījumi.
  • UAB Walk15 (turpmāk tekstā – “Sabiedrība”), cienot savus klientus, ieskaitot tīmekļa vietnes http://www.walk15.lt/un mobilās aplikācijas #walk15 (turpmāk tekstā – “Tīmekļa vietne”) apmeklētāju un pircēju (turpmāk tekstā – “Klienti”) tiesības un privātumu, apņemas garantēt viņu personas datu aizsardzību, kā arī viņu, kā datu subjektu, tiesību garantēšanu.
  • Šī privātuma politika reglamentē galvenos visu Sabiedrības klientu personas datu vākšanas, kārtošanas un glabāšanas principus, kā arī kārtību.
  • Izmantojot Sabiedrības Tīmekļa vietni vai pakalpojumus, vai pērkot Sabiedrības piedāvātās preces, tādā veidā, sniedzot Sabiedrībai savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas nosacījumiem (izņemot datu kārtošanas darbības, kurām būs nepieciešama atsevišķa Jūsu piekrišana). Tiek uzskatīts, ka Klienti ir iepazinušies ar šo Privātuma politiku, kad, reģistrējoties Tīmekļa vietnē, klientu sistēmā zem šīs politikas teksta, tie atzīmē “ķeksīti”. Atkārtoti ar Privātuma politiku iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē šajā adresē: http://www.walk15.lt/privatumo-politika/.
  • Kārtojot Jūsu personas datus, mēs ievērojam, 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā – “Reglaments”), Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likumu (turpmāk tekstā – “PDTAL”), Lietuvas Republikas elektronisko sakaru likumu (turpmāk tekstā – “ESL”) un citus piemērojamos tiesību aktus, kas reglamentē personas datu aizsardzību, nosacījumus.
 2. Privātuma politikā izmantojamie jēdzieni.
  • Personas dati – jebkāda informācija per fizisku personu, kuras identitāte ir noteikta vai, kuras identitāti iespējams noteikt (datu subjekts); fiziskā persona, kuras identitāti iespējams noteikt, ir persona, kuras identitāti iespējams tieši vai netieši noteikt, pirmkārt, pēc identifikatora, kā, piemēram, vārda un uzvārda, personas identifikācijas numura, atrašanās vietas datiem un interneta identifikatora, vai pēc vienas vai vairākām tā personas fiziskajām, fizioloģiskajām, ģenētiskajām, psihiskajām, ekonomiskajām, kultūras vai sociālās identitātes fiziskajām pazīmēm.
  • Datu subjekts – fiziska persona – Sabiedrības klients (tostarp Tīmekļa vietnes apmeklētāji), kura personas datus vāc Sabiedrība.
  • Datu subjektu piekrišana – jebkāda brīvas gribas, konkrēta un ne divdomīga, atbilstoši informēta datu subjekta, gribas izpausme ar paziņojumu vai viennozīmīgām darbībām, ar kurām viņš piekrīt, ka tiks kārtoti ar viņu saistītie personas dati.
  • Datu kārtošana – jebkāda ar automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem, ar personas datiem vai personas datu izlasēm veicama operācija vai operāciju secība, kā, piemēram, vākšana, ierakstīšana, šķirošana, sistematizēšana, glabāšana, adaptēšana vai mainīšana, ieguve, iepazīšanās, lietošana, atklāšana pārsūtot, izplatot vai citā veidā radot iespēju ar tiem rīkoties, tāpat salāgošana vai savienošana ar citiem datiem, ierobežošana, izdzēšana vai likvidēšana.
  • Datu kārtotājs – fiziska vai juridiska persona, varas institūcija, aģentūra vai cita iestāde, kas Datu pārvaldītāja vārdā kārto personas datus.
  • Datu pārvaldītājs – UAB Walk15, saskaņā ar LR likumiem dibināta sabiedrība, uzņēmuma numurs 305208218, mītnes vietas adrese A. Goštauto g. 8-314, LT-01108 Vilnius.
  • Sīkfails (angliski cookie) – neliela tekstuālās informācijas daļiņa, kas tiek automātiski izveidota, kad pārlūkojat Tīmekļa vietni, tā tiek glabāta Jūsu datorā vai citā iekārtā.
  • Tiešais mārketings – darbība, kas paredzēta, lai pa pastu, tālruni vai citā tiešā veidā piedāvātu personām preces vai pakalpojumus un (vai), lai noskaidrotu viņu viedokli par piedāvātajām precēm un pakalpojumiem.
 3. Kādus Jūsu personas datus mēs vācam?
  • Sabiedrība vāc un turpina kārtot šos Jūsu personas datus, kurus Jūs paši sniedzat, kad reģistrējaties, pasūtat pakalpojumu un (vai) pērkat preces Tīmekļa vietnē, vai pasūtat pakalpojumus citā veidā: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dati, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, pasūtījuma detaļas, maksājumu detaļas, informācija par piekrišanu un nepiekrišanu par personas datu kārtošanu tiešā mārketinga nolūkos, paroles, jebkādi citi dati, kurus Jūs sniedzat papildus ar savu iniciatīvu, reģistrējoties, pasūtot pakalpojumus un (vai) pērkot preces. Jūsu personas datus glabā Sabiedrība mūsu sadarbības laikposmā un 10 (desmit) gadus pēc sadarbības pārtraukšanas.
  • Savāktos Jūsu datus, kurus Jūs sniedzāt netieši, reģistrējoties, pasūtot pakalpojumus un (vai) pērkot preces Tīmekļa vietnē, Sabiedrība turpina kārtot, t.i., šie dati tiek automātiski savākti no datoriem un (vai) mobilajām iekārtām, kuras lietojat, pievienojoties Tīmekļa vietnei: pieslēgšanās IP adreses un laiki, lietotāja izmantojamā pārlūkprogramma un tās versija, tīmekļa vietnes, kuras apmeklējāt, pirms nonākšanas mūsu Vietnē, dati par pakalpojumu izmantošanu u.tml. Šos datus glabā Sabiedrība mūsu sadarbības laikposmā un, atkarībā no datiem, līdz viena gada laikposmam, no šī laikposma beigām. Šos datus iespējams glabāt arī ilgāku laiku, ja ir cits tiesiskais pamats tādam glabāšanas laikposmam.
 4. Kādiem nolūkiem tiek kārtoti Jūsu personas dati?
  • Sabiedrība kārto iepriekš norādītos Jūsu personas datus šādiem datu kārtošanas nolūkiem: Sabiedrības klientu identificēšanai tās informatīvajās sistēmās, reģistrējoties Tīmekļa vietnē un pieslēdzoties savam profilam, pakalpojumu un / vai preču iegādes apstrādei un administrēšanai, ar pakalpojumu pasūtīšanu saistīto grāmatvedības dokumentu administrēšanai, preču piegādes realizēšanai un administrēšanai, saziņai ar Jums, norunāto saistību realizēšanai, tiešā mārketinga nolūkā (tikai tad, ja subjekti iepriekš piekrīt).
 5. Kā tiek kārtoti Jūsu personas dati?
  • Sabiedrība garantē, ka Jūsu personas dati tiks: kārtoti likumīgā, godīgā un skaidrā veidā, tiks vākti noteiktos, saprotami formulētos un likumīgos nolūkos un netiks turpināta to kārtošana, ja tā nebūs saskaņojama ar nolūku, adekvāti, atbilstoši un tikai tādi dati, kas ir nepieciešami iepriekš norādītajiem nolūkiem, kuru dēļ tie tiek kārtoti, precīzi un nepieciešami atjauninājumiem, tiek kārtoti tādā veidā, lai, pielāgojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, tiktu garantēta atbilstoša personas datu drošība, ieskaitot aizsardzību no Datu kārtošanas bez atļaujas vai nelikumīgas Datu kārtošanas, kā arī no netīšas pazaudēšanas, likvidēšanas vai sabojāšanas.
 6. Jūsu kā datu subjekta tiesības.
  • Jums ir šīs zemāk norādītās datu subjektu tiesības, kuras mēs realizēsim, saņemot no Jums prasību (sūtīt uz e-pastu: info@walk15.lt; vai pa pastu uz adresi: A. Goštauto g. 8-314, LT-01108 Vilnius) un atbilstoši apstiprinot savu identitāti:
   • iepazīties ar saviem personas datiem un, kā tie tiek kārtoti,
   • pieprasīt izlabot neprecīzus ar Jums saistītos personas datus,
   • pieprasīt, lai tiktu papildināti neizsmeļoši Jūsu personas dati,
   • pieprasīt, lai Sabiedrība izdzēš ar Jums saistītus personas datus, ja:
   • tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika vākti vai citādāk kārtoti;
   • Jūs atsaucat piekrišanu un nav nekāda cita tiesiska pamata kārtot Jūsu personas datus;
   • personas dati tika kārtoti nelikumīgi;
   • un, balstoties uz cita Reglamentā noteikta pamata;
   • pieprasīt, lai Sabiedrība ierobežotu Jūsu personas datu kārtošanu;
   • saņemt ar Jums saistītos personas datus, kurus Jūs sniedzāt Sabiedrībai sistematizētā, vienkārši lietojamā un datorā pārskatāmā formātā (tāpat Jums ir tiesības palūgt, lai Sabiedrība pārceļ Jūsu personas datus citam datu pārvaldītājam);
   • nepiekrist, ka ar Jums saistītie personas dati tiktu kārtoti (piem., tiešā mārketinga vai cita nolūka labad).
  • Informējam, ka tādā gadījumā, ja Jūs domājat, ka Jūsu kā datu subjektu tiesības tiek pārkāptas, varat iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai. Plašāku informāciju par Valsts datu aizsardzības inspekciju un sūdzību izskatīšanu varat atrast šeit: https://www.ada.lt/
  • Vairāk par datu subjekta tiesībām atradīsit: http://www.walk15.lt/duomenu-subjektu-teises/.
 7. Personas datu kārtošana tiešā mārketinga nolūkos.
  • Mēs Jums sūtīsim Sabiedrības jaunumu vēstules uz e-pastu un / vai interesēsimies par esošo pakalpojumu kvalitāti tikai tad, ja mums būs iepriekšēja Jūsu piekrišana, tāpat vadīsimies pēc Reglamenta nosacījumiem.
  • Šie Jūsu personas dati tiek kārtoti tiešā mārketinga nolūkā: vārds, uzvārds, e-pasta adrese.
  • Jūsu personas dati tiešā mārketinga nolūkā tiek glabāti līdz Jūs iesniegsit atteikšanos saņemt tiešā mārketinga paziņojumus.
 8. Kam tiek sniegti Jūsu personas dati?
  • Sabiedrības darbiniekiem pieeja Jūsu personas datiem tiek sniegta tikai tad, ja tas obligāti nepieciešams pienākumu pildīšanai un tikai tad, ja darbinieks apņemas ievērot konfidencialitātes prasības.
  • Sabiedrība var iesniegt Jūsu personas datus: tiesībsargājošām iestādēm, ja tam ir likumīgs pamatojums, atbildot uz oficiāliem valsts institūciju un tiesu vaicājumiem, vispirms pārliecinoties par šo vaicājumu likumību, citām trešajām personām, ja ir Jūsu piekrišana. Datu kārtotājiem, kas Sabiedrībai sniedz pakalpojumus un kārto Jūsu personas datus Sabiedrības vārdā un Sabiedrības vai Jūsu vajadzībām:
   • UAB Walk15.
  • Mēs ņemam palīgā tikai tos datu kārtotājus, kas garantē, ka atbilstoši tehniskie un organizatoriskie līdzekļi tiks realizēti tādā veidā, lai datu kārtošana atbilstu Reglamenta prasībām un tiktu garantēta Jūsu, kā datu subjektu, tiesību aizsardzība.
  • Atzīmējam, ka augstāk norādītajiem datu kārtotājiem ir tiesības kārtot Jūsu datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem.
  • Datu kārtotājs nedrīkst ņemt palīgā citu datu kārtotāju bez iepriekšējas konkrētas vai vispārējas rakstiskas Sabiedrības atļaujas.
  • Jūsu personas dati, noteiktu Jums sniedzamo pakalpojumu dēļ, var tikt sniegti citām valstīm (ieskaitot trešās valstis), taču tikai ar Jūsu piekrišanu.
 9. Izmantojamie sīkfaili.
  • Lai garantētu Jums iespēju ērtāk un efektīvāk pārlūkot Tīmekļa vietni, kā arī, lai sniegtu Jums lietderīgus piedāvājumus, Tīmekļa vietnē tiek izmantoti šie sīkfaili:

 

Sīkfaila nosaukums Datu kārtošanas nolūks Izveidošanas moments Spēkā esamības laiks
_ga Sīkfails vāc informāciju par patērētāju rīcību tīmekļa vietnē un tiek izmantots, lai saglabātu statistikas informāciju. Piespiežot pogu “PIEKRĪTU” 2 gadi
_gat* Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai ierobežotu vaicājumu skaitu. Ieejot lapā 10 minūtes
_gid Sīkfails tiek izmantots, lai atšķirtu lietotājus. Piespiežot pogu “PIEKRĪTU” 24 stundas
cookieconsent_status Paredzēts, lai saglabātu lietotāja piekrišanu sīkfailu izmantošanai. Piespiežot pogu “PIEKRĪTU” 1 gads
pll_language Sīkfails tiek izmantots, lai saglabātu apmeklētāja valodu. Ieejot lapā 1 gads
 • Tīmekļa vietnē sniegtās norādes.
  • Tīmekļa vietnē tiks sniegtas norādes uz trešo pušu interneta vietnēm, tiesību aktiem, tāpat norādēm un sociāliem tīkliem. Jāatzīmē, ka trešo pušu tīmekļa vietnēm, kuru norādes tiek sniegtas Tīmekļa vietnē, tiek pielāgotas to tīmekļa vietņu politikas un Sabiedrība neuzņemas atbildību par šajās tīmekļa vietnēs sniegtās informācijas saturu, to darbību kā arī to privātuma politikas nosacījumiem.